Regulamin

Regulamin konkursu „Złoty Klucz 2016”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Złoty Klucz 2016” (dalej „konkurs”) jest spółka pod firmą Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008283, NIP: 7790001166, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, (dalej „organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji konkursu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "regulamin").
 3. Nagrody w konkursie otrzymują prezydenci polskich miast, którzy w swoim dorobku mają szczególne, nowatorskie osiągnięcia w sferze polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, istotne dla społeczności lokalnej.
 4. Organizator konkursu powołuje komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele redakcji tygodnika „Wprost” (dalej "komisja konkursowa"). Zadaniem komisji jest stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz podejmowanie decyzji w związku z konkursem oraz w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z interpretacją niniejszego regulaminu.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.12.2015, a kończy się dnia 29.02.2016 (dalej "czas trwania konkursu"). Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 5-6.04.2016.

§ 2 Kategorie konkursu

Złoty Klucz jest przyznawany w następujących kategoriach:

Szczegółowe opisy poszczególnych kategorii znajduję się w Załączniku 1.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie prezydenci miast w Polsce.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie projektu w jednej z kategorii opisanej w § 2 poprzez wypełnienie, zgodnie z regulaminem, aplikacji dostępnej na stronie .
 4. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów, wypełniając każdorazowo aplikację. Dany projekt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii. Komisja konkursowa może zdecydować o nagrodzeniu lub wyróżnieniu projektu w innej kategorii, niż został zgłoszony.
 6. Punkty 3-4 nie dotyczą kategorii specjalnej. W przypadku kategorii specjalnej komisja konkursowa wyłania zwycięzcę spośród biorących udział w konkursie.

§ 4 Nagrody

 1. Organizator przewidział w konkursie przyznanie tytułu laureatów oraz wyróżnionych
 2. Ostateczną decyzję co do przyznania tytułów podejmuje komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 3. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali na Europejskim Kongresie Samorządowym w Krakowie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania konkursu w każdym czasie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo.

Szczegółowy opis kategorii Konkursu Złoty Klucz 2016

Polityka gospodarcza *

Wyróżniane będą działania, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, które wykraczają poza standard jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji. Mogę one dotyczyć między innymi:

 • wspierania przedsiębiorczości, w tym zarówno firm lokalnych rozpoczynających swoją działalność, przedsiębiorstw już funkcjonujących, jak i nowych inwestorów,
 • wspierania współpracy świata nauki i biznesu,
 • inwestycji, w tym infrastrukturalnych,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania mieniem komunalnym,
 • promocji miasta,
 • rozwoju edukacji wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku pracy,
 • wspierania aktywności gospodarczej młodzieży,
 • współpracy z organizacjami gospodarczymi,
 • realizacji wszelkich zadań własnych i zleconych, o ile ich efekty mają wymiar gospodarczy.

Polityka społeczna *

Wyróżniane będą działania, przyczyniające się do rozwiązywania problemów społecznych, które wykraczają poza standard jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji, takie jak:

 • wykluczenie różnych grup (również zagrożenie wykluczeniem),
 • ubóstwo,
 • bezrobocie,
 • bezdomność,
 • patologie,
 • inne.

W tej kategorii wyróżniane będą również działania związane z:

 • ekonomią społeczną,
 • zwiększające zaangażowanie mieszkańców w działalność społeczną,
 • z zakresu opieki zdrowotnej.

Edukacja *

Wyróżniane będą działania skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, wykraczające poza standard jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji które:

 • podnoszą jakość kształcenia,
 • ułatwiają dostęp do edukacji (w tym przedszkolnej i szkolnej),
 • zachęcają do poszerzania i zdobywania wiedzy,
 • rozwijają zdolność współpracy, pracy grupowej, realizacji wspólnych projektów,
 • inne.

Kultura *

Wyróżniane będą działania, wykraczające poza standardowe jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji przyczyniające się do:

 • rozwoju życia kulturalnego,
 • aktywizacji mieszkańców, również poprzez stworzenie ku temu odpowiednich warunków,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego
 • inne.

Dialog społeczny *

Wyróżniane będą działania wykraczające poza standard jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji, obejmujące:

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 • realizację budżetu obywatelskiego,
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców,
 • inne.